Hlavní stránka Používání cookies

Používání cookies

Zásady užívání tzv. cookies

01.12.2021

Na internetových stránkách www.batcar.cz a (dále jen „Stránky„) užíváme tzv. soubory cookies. Tímto a Zásadami ochrany osobních údajù o tom plníme naši informaèní povinnost v souladu s naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679, o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù (dále jen „GDPR“).

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš poèítaè nebo mobilní zaøízení v okamžiku, kdy tyto stránky zaènete využívat, aby uèinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpeèí pro poèítaè jako takový. Pøesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Stránky si tak na urèitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (napø. pøihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a pøeskakovat z jedné stránky na druhou.

Právní normy uvádí, že mùžeme ukládat cookies na vašem zaøízení, pokud jsou nezbytnì nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potøebujeme váš souhlas. Stránky používají rùzné typy cookies. Nìkteré cookies jsou umístìny službami tøetích stran, které se na nich objevují.

Pro úèely tohoto dokumentu považujeme za cookies i jiné technologie (jako napø. pixels, beacons apod.).

Jak cookies používáme?

Seznam všech cookies, vèetnì bližších informací o pøíjemcích a další okolnosti užívání cookies naleznete pøímo ve Vaší „cookies lištì“, kde mùžete a nemusíte udìlit souhlas s jejich používáním.

Kromì informací o úèelech zde naleznete i bližší podrobnosti, jako je doba uložení a používání.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas (popøípadì i nesouhlas) mùžete vždy upravit v té samé lištì, která se pod odkliknutí nachází v pravé spodní stránce prohlížeèe. Vždy se tedy mùžete do lišty vrátit a svùj souhlas odvolat, èi znovu udìlit.